dr hab. inż. Paweł Staszewski
Urodził się 09/09/1944 w Tyczynie k/Rzeszowa. Szkołę Podstawow± i Liceum Ogólnokształc±ce ukończył w Sobieszynie pow. Ryki w 1962 r. W latach 1962 – 68 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na specjalno¶ci maszyny elektryczne. W 1967 r. odbył praktykę dyplomow± w Electricite de France (Saint Quentin - Francja). Za pracę z dziedziny projektowania maszyn elektrycznych uzyskał Nagrodę J.M. Rektora oraz Nagrodę I-go stopnia w III Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsz± Pracę Magistersk± Studentów Uczelni Technicznych.
Pocz±wszy od 01/03/1968 do chwili obecnej pracuje w Zakładzie Maszyn Elektrycznych na stanowisku adiunkta. W pracy naukowej zajmuje się zastosowaniem metod polowych w obliczeniach i projektowaniu maszyn elektrycznych. W tej dziedzinie wykonał pracę doktorsk± (1977) i habilitacyjn± (1999). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedstawionej tematyki oraz w Laboratorium Maszyn Elektrycznych I i II.


Z wyjazdów zagranicznych zasługuj± na uwagę: staż językowy w Universite de Montpellier – Francja (1970), staż naukowy u Prof. M. Kanta w Universite de Technologie de Compiegne – Francja (1984) oraz kontrakt wykładowcy z dziedziny maszyn elektrycznych w Universite de Batna i w Universite de Biskra – Algieria (1986 – 1990).
W latach 1982 – 86 był członkiem Jury Ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy Technicznej dla Młodzieży pod patronatem NOT, a w latach 1992 – 94 członkiem Zespołu Dziekańskiego d/s Wymiany Zagranicznej Studentów w ramach umowy bilateralnej Szkoły Inżynierskiej ECAM – Bruksela/Wydział Elektryczny P.W. oraz członkiem Komisji Dziekańskich d/s Rozwoju Programu Studiów Dziennych i Zaocznych.
Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1962 r. , a od 1979 r. rzeczo-znawc± przy tym stowarzyszeniu w specjalno¶ci 0.5 – Maszyny i Napędy Elektryczne z uprawnieniami kwalifikacyjnymi E w zakresie eksploatacji urz±dzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń napięcia.
Od 09/1995 jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS z siedzib± w Londynie.
W latach (1995 – 2000) brał aktywny udział w pracach zespołu koordynacyjnego programów TEMPUS – PHARE finansowanych dla Polski przez EWG : 1) Opracowanie programu i uruchomienie studiów inżynierskich krótkoterminowych na Wydziale Elektrycznym P.W., 2) System punktów kredytowych ECTS dla przedmiotów w programie studiów na Wydziale Elektrycznym P.W.

Wszystkie publikacjepawel.staszewski@ee.pw.edu.pl P.Staszewski@ime.pw.edu.pl